Heb je een vraag? Bel of mail ons!

Algemene Voorwaarden van de Kop of Munt Academie

Art.1: Begrippen

Algemene Voorwaarden Kop of Munt Academie: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door de Kop of Munt Academie verzorgde  trainingen.
Kop of Munt Academie: een nevenactiviteit van Kop of Munt B.V. die professionele consultants en trainers aantrekt die bouwen aan het vergroten van de slagkracht van opdrachtgevers, door het werken aan het opbouwen en vergroten van het communicatieve en commerciële vermogen binnen hun organisatie.
Cursist: een medewerker van Opdrachtgever die zich inschrijft voor een groepstraining.
Opdrachtgever: de organisatie in wiens opdracht Kop of Munt Academie trainingen verzorgt.

Art.2: Algemeen

De Algemene Voorwaarden van de Kop of Munt Academie zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Kop of Munt B.V., van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van trainingen door Kop of Munt Academie.

Art.3: Aanmelding en bevestiging

  1. Aanmelding voor een training geschiedt schriftelijk middels het inschrijfformulier op de site www.kopofmuntacademie.com.
  2. Kop of Munt Academie verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een bevestiging, schriftelijk dan wel elektronisch.

Art. 4: Prijzen

  1. Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Voor opdrachtgevers die niet met BTW belaste activiteiten verrichten, zijn de prijzen vrijgesteld van BTW. Voor overige opdrachtgevers worden de prijzen inclusief BTW in rekening gebracht.
  2. Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van de locatie, cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.

Art. 5: Annulering door Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen training te annuleren. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Kop of Munt Academie van de annulering. In dit kader wordt uitstel van een training gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.
  2. De annuleringskosten bedragen: Tot 4 weken voor aanvang: 0%, tussen 4 weken en 14 werkdagen: 50%, vanaf 14 werkdagen: 100%.
    Opdrachtgever is gerechtigd een voor een training ingeschreven cursist te vervangen door een andere persoon, indien dit voor aanvang van de training aan Kop of Munt Academie is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

Art. 6: Wijziging/annulering door Kop of Munt Academie

Kop of Munt Academie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het trainingsprogramma. Kop of Munt Academie zal al het redelijke in het werk stellen om het trainingsprogramma conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een training door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.

In een dergelijk geval zal Kop of Munt Academie al het redelijke in het werk stellen om de training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd. Voorts behoudt Kop of Munt Academie zich het recht voor een groepstraining wegens een niet gehaald minimum aantal inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven cursisten zullen uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de training van een dergelijke annulering bericht ontvangen.

Art. 7: Overige bepalingen

Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Kop of Munt Academie verstrekte cursusmaterialen in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Kop of Munt Academie.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, is het opdrachtgever toegestaan de verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de cursisten, inde uitoefening van hun functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de training.

Art. 8: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kop of Munt Academie is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk. De door Kop of Munt Academie te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.